Policydokument

För behandlingsutbildningar i frontlinjen

Balsam-l

Föreningen BALSAM är en branschorganisation för utveckling och kvalitetssäkring av tvååriga socialpedagogiska yrkesutbildningar anordnade av folkhögskolor i form av yrkeshögskoleutbildning eller folkhögskoleutbildning. Utbildningarna är eftergymnasiala och kännetecknas av utbildningsområden som gemensamt utarbetats och godkänts av BALSAM skolorna. Varje skola har samtidigt sin specifika profil. Utbildningsområdena är vägledande för skolornas planering av innehåll och inriktning. Utbildningarna leder till generella yrkeskunskaper i socialpedagogiskt/behandlings-

pedagogiskt arbete.

 

 

Policy för utbildningarna vid Balsams medlemsskolor (2015-11-01)

 

 

Behörighetskrav

 

Skolorna prövar sökande efter följande behörighetskrav.

 

  • Grundläggande behörighet för högskolestudier, alternativt yrkesexamen från gymnasieskolan. Se www.folkhögskola.nu

 

  • Lämplighet för utbildningen och yrket är meriterande, styrkt genom vitsordad och relevant erfarenhet.

 

 

Utbildningen

 

Utbildningen bedrivs enligt kriterier fastställda av Folkbildningsrådet. Se www.folkbildning.se, ”statsbidrag till folkhögskolor”.

 

Utbildningen

 

  • är eftergymnasial och ska omfatta minst två studieår på heltid

 

  • skall utgå från ett vetenskapligt perspektiv, beprövad erfarenhet, följa aktuell forskning och samhällsdebatt

 

  • skall ge kunskap, färdighet och kompetens inom de nio olika områden som beskrivs i dokumentet ”Normerande utbildningsområden för BALSAMS medlemsskolor”.

 

I Folkbildningsrådets dokument framgår också regler för deltagarrätt- och inflytande.

 

 

Utbildningsbevis

 

Utbildningsbevis utfärdas efter att utbildningens samtliga huvud- och delområden är godkända.

 

 

Folkbildningens pedagogik och grunder

 

Folkbildningens pedagogik och grunder skall genomsyra utbildningen såsom den formuleras av regering och riksdag.

 

Det statliga stödet har till syfte att;

 

-stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin

 

-bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen

 

-bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället

 

-bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

(Källa; Statsbidrag till folkhögskolor)

 

 

Lärande i arbete

 

Utbildningen ska ske i nära samarbete med arbetslivet.

 

  • Den arbetsplatsförlagda delen av studietiden ska vara av betydande omfattning.

 

  • Arbetsplatsförlagda studier ska bedrivas i verksamheter med inriktning mot socialt stöd- och behandlingsarbete och deltagaren ska kontinuerligt handledas av personer med adekvat utbildning.

 

  • De arbetsplatsförlagda studiernas kvalitet ska redovisas, utvärderas och bedömas med fokus på integrationen mellan teori och praktik.

 

 

Kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring

 

  • Skolorna ska informera Balsams styrelse om resultaten av den årliga utvärdering man gör av utbildningen.

 

  • Lärarna på utbildningen ska ha en för yrkesområdet relevant kompetens med en tydlig yrkeserfarenhet av behandlings- och socialpedagogiskt arbete.

 

 

Balsams styrelse godkänner efter prövning om utbildningen uppfyller de kvalitetskrav som

gäller för fullständig utbildning.

 

Balsams logotyp utgör en kvalitetsgaranti för ovanstående policy.

Vill du utbilda dig till socialpedagog/behandlingspedagog?